Salman Rushdie Photograph © Beowulf Sheehan www.beowulfsheehan.com